Dla Klienta

Jak poprawnie odczytać stan wodomierza

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne (ilość litrów).
W związku z powyższym podając wskazanie wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne, natomiast czerwonych nie podajemy.
Cyfry czerwone po przekroczeniu wartości 5 - miejsca dziesiętne oraz 0 - miejsca setne i tysięczne zaokrąglamy o metr w górę. Poniżej przedstawione są przykłady:

Prawidłowy odczyt z wodomierza
Prawidłowy odczyt z wodomierza

PRZYKŁAD 1:

0 0 2 4 1 2 7 2

Stan wodomierza – 241 m3

PRZYKŁAD 2:

0 0 2 4 1 5 7 2

Stan wodomierza – 242 m3

Prawidłowy odczyt z wodomierza starszego typu
Prawidłowy odczyt z wodomierza starszego typu

PRZYKŁAD 3:

0 0 2 4 1

Stan wodomierza – 241 m3

Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Trzemeszno powodem problemów z dostawami wody

Hydranty przeciwpożarowe są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi i obiektów mieszkalnych, wykorzystywane są do poboru wody, do gaszenia pożarów, zaopatrzenia wodnego pojazdów straży i powinny być użytkowane do celów przeciwpożarowych lub za zgodą ich właściciela Gminy Trzemeszno i pod nadzorem operatora sieci Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.

Niestety, w ostatnich dniach od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania, Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o., odnotowuje wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych, sytuacja ta dotyczy szczególnie miejscowości Kruchowo, Wydartowo, Gołąbki, Jastrzębowo, Duszno. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody.

Na nielegalnym poborze najbardziej tracą uczciwi odbiorcy naszych usług, a kradzież wody z hydrantów jest dla nich bardzo uciążliwa. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. W efekcie niskie ciśnienie w sieci wodociągowej może powodować uszkodzenie kosztownych urządzeń będących w posiadaniu naszych klientów np. piece centralnego ogrzewania.

Hydrant
Hydrant

Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego urządzenia (głównie uszkodzenie głowicy hydrantu), ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody, zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenie wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie klientów mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zaznaczamy również, że zniszczony (otwarty/cieknący) hydrant może stać się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, co stanowi ogromne zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

W trosce o klientów REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. w sposób stanowczy stara się powstrzymać nielegalny proceder poboru wody. Oprócz rutynowych prac nasza Spółka prowadzi działania zapobiegawcze i kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody. Wszystkie działania Spółki zostały uzgodnione z Ochotnicza Strażą Pożarną i nie powodują utrudnień w poborze wody w przypadku gaszenia pożaru. Podjęte przez spółkę działania przestawiono poniżej:

  • Pracownicy sieci wodociągowej firmy REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. kontrolują miejsca potencjalnych kradzieży. Namierzyli już kilka hydrantów, z których prawdopodobnie kradziono wodę. Dotychczas nikt nie został przyłapany na kradzieży, jednak odbyto kilka rozmów ostrzegawczych. Nasi pracownicy sprawdzają również sygnały od mieszkańców wykonując tzw. kontrole interwencyjne.
  • W celu kontroli stanu technicznego hydranty poddawane są zabiegom konserwacyjnym i naprawczym z jednoczesnym przeglądem stanu technicznego - zgodnie z rocznym harmonogramem. Wszystkie niesprawne urządzenia są naprawiane i konserwowane, w kolejności uzależnionej od stopnia ich ważności dla straży pożarnej oraz możliwości Spółki. Zaplanowane przeglądy stanu technicznego umożliwiają również stwierdzenie czy w danym miejscu dochodziło do nielegalnego poboru wody.
  • Przeprowadzana jest również akcja informacyjna w postaci etykietowania hydrantów, gdzie przedstawione zostały podstawowe informacje o ich przeznaczeniu oraz karach za nielegalny pobór wody.
  • Na hydrantach montowane są zabezpieczenia przed kradzieżą wody, uniemożliwiające pobór wody przez osoby do tego nieuprawnione. Jedynie pracownicy spółki i straż pożarna ma możliwość zdejmowania zabezpieczeń. Zabezpieczenia hydrantowe posiadają zamontowane plomby, które stanowią formę weryfikacji nienaruszalności zabezpieczeń.
  • W celu udostępnienia naszym klientom możliwości legalnego poboru wody z hydrantu oferujemy zainteresowanym osobom wodomierze hydrantowe. Umożliwiają one opomiarowany pobór wody z hydrantu pod nadzorem i kontrolą Spółki, zapewniając pobór wody w okresie niskich rozbiorów i bez niedogodności dla innych użytkowników. Rozliczenie za zużytą wodę odbywa się na podstawie umowy zawieranej z RAT.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców gminy REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. inwestuje w hydranty uznane przez OSP w Trzemesznie, jako strategiczne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie został zamontowany jeden z nich w miejscowości Kruchowo. Spółka sukcesywnie będzie inwestowała w takie urządzenia zgodnie z opracowanym razem z Strażą Pożarną: „Planem działań gwarantujących dostawy wody dla OSP w granicach gminy Trzemeszno”.
  • W celu podniesienia świadomości społecznej o istocie sieci hydrantowej i konieczności zachowania jej w dobrym stanie technicznym, przeprowadzimy cykl spotkań i konsultacji społecznych na terenie Gminy. Spotkania będą miały na celu uzmysłowienie mieszkańcom, że dbałość o hydranty i ich dobry stan techniczny to również dbałość o ich bezpieczeństwo.

Informujemy również, że przy ustalaniu taryf (cen za wodę i ścieki) spółka musi uwzględnić wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty związane z działaniami zwalczającymi nielegalne korzystanie z usług, a także koszty produkcji kradzionej wody. Wszelkie straty wynikłe z kradzieży muszą być uwzględniane podczas kalkulowania ceny wody, więc właściwie za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni. Gdyby przypadki nielegalnego poboru nie występowały, wszyscy klienci korzystaliby z niższych cen.
By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z hydrantu, prosimy o niezwłoczną informację na numer (61) 415 43 02 o takich zdarzeniach. Tylko eliminując proceder kradzieży z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł. Za nielegalne korzystanie wody z hydrantu Spółka wszczynać będzie postępowania karne.
Pragniemy również podziękować za wszystkie zgłoszenia o kradzieżach wody, nawet te nocne. Świadomość wśród naszego społeczeństwa stale rośnie, a uczciwi odbiorcy naszych usług wiedzą, że nielegalne działania innych, odbijają się nie tylko na świadczonych przez nas usługach, lecz również na cenach.