Gospodarka odpadami

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Miaty

 1. Typ i lokalizacja składowiska
  Składowisko odpadów w miejscowości Miaty, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. określone zostało jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i nie posiada wydzielonej części do składowania odpadów niebezpiecznych.
  Zlokalizowane jest w odległości ok. 1,5 km w kierunku południowo – zachodnim od miasta Trzemeszno, w niedalekiej odległości od szosy relacji Trzemeszno – Poznań.
  Teren składowiska należy do południowo – wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, w jego subregionie zwanym Pojezierzem Gnieźnieńskim.
  Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 300 m od granicy składowiska, a w jego sąsiedztwie nie zlokalizowano żadnych dóbr kultury, które podlegałyby ochronie, jak również obiektów uzdrowiskowych i sanatoryjnych podlegających przepisom ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.
  Właścicielem składowiska odpadów w Miatach pozostaje Gmina Trzemeszno, zaś jego bezpośrednim podmiotem zarządzającym REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.
 2. Wielkość składowiska i skład instalacji
  Powierzchnia całkowita składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Miatach wynosi 3,5 ha.
  Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. maksymalna roczna ilość składowanych odpadów w kwaterze nr II przedmiotowego składowiska określona została na 17162 Mg, natomiast maksymalna pojemność kwatery nr II na 97330 m³.

  Składowisko odpadów w Miatach widok z góry
  Składowisko odpadów w Miatach widok z góry

  W skład instalacji wchodzą:

  • kwatera składowania nr I (zrekultywowana w 2003 r.),
  • kwatera składowania nr II,
  • 5 studni odgazowujących, zlokalizowanych na kwaterze nr II, wyposażonych w pochodnie do spalania gazu składowiskowego,
  • sieć drenażu podfoliowego, odprowadzającego wody samoczynnie wypływające pod niecką kwatery nr II,
  • sieć drenażu wód odciekowych,
  • zbiornik bezodpływowy wód odciekowych oraz studnia czerpalna,
  • zbiornik bezodpływowy wód opadowych i roztopowych, pełniący funkcję zbiornika przeciwpożarowego,
  • zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe,
  • drenaż opaskowy, składający się z 4 rowów otwartych,
  • brodzik dezynfekcyjny,
  • budynek socjalno-biurowy,
  • murowane zadaszone boksy, przeznaczone do magazynowania odpadów,
  • garaż dla kompaktora,
  • stanowisko do mycia pojazdów technologicznych,
  • utwardzony plac manewrowy zbiornika na odcieki i zbiornika wód odciekowych,
  • utwardzony plac manewrowy murowanych boksów,
  • plac odpadów biodegradowalnych,
  • utwardzone drogi wewnętrzne,
  • przyłącze wodociągowe,
  • przyłącze energetyczne,
  • ogrodzenie z bramą wjazdową,
  • pas zieleni ochronnej o szerokości 10 m,
  • stanowiska kontrolno-pomiarowe: 3 otwory obserwacyjne (piezometr P-4 usytuowany na dopływie wód podziemnych oraz piezometry P-5 i P-6 usytuowane na odpływie wód podziemnych) w/w zbiornik odcieków, ww. 5 studni odgazowujących, 1 ustalony reper geodezyjny, stanowisko do pomiaru wielkości opadu atmosferycznego oraz waga samochodowa.
 3. Monitoring składowiska
  Zarządzający składowiskiem ma obowiązek monitorować składowisko w trakcie i po zakończeniu eksploatacji oraz corocznie przesyłać uzyskane wyniki Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Monitoring ma na celu obserwację zmian zachodzących w środowisku w skutek funkcjonowania składowiska.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002 r. monitoring powinien obejmować w fazie eksploatacyjnej następujące badania:

  • skład wód podziemnych i ich poziom (w piezometrach),
  • skład wód odciekowych (zbiornik odcieków) i pomiar objętości tych wód,
  • skład i ilość gazu składowiskowego (studnie odgazowujące),
  • wielkość opadu atmosferycznego,
  • osiadanie powierzchni składowiska,
  • struktura i skład odpadów.

  Ze względu na rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, składowisko odpadów w Miatach nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 4. Przyszłość składowiska
  Zgodnie z ustawowym obowiązkiem dostarczaniu odpadów do RIPOK-ów (Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) z dniem 30.06.2016 r. zaprzestano deponowania odpadów, a w dniu 20.07.2017 r. uzyskano decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie i rekultywację kwatery nr II.
  Obecnie na terenie składowiska odpadów w Miatach dla mieszkańców Gminy Trzemeszno udostępniono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do PSZOK-u oddawać można bezpłatnie zebrane SELEKTYWNIE następujące rodzaje odpadów problemowych:

  • przeterminowane leki,
  • chemikalia i opakowania po chemikaliach (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.),
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (niesprawne lodówki, suszarki, telefony, świetlówki itp),
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone i inne odpady ulegające biodegradacji,
  • tekstylia,
  • odpady podlegające segregacji (papier, szkło, plastik, opakowania wielomateriałowe, metale) o ile termin ich wytworzenia lub ilość uniemożliwiają umieszczenie w pojemnikach przeznaczonych  do selektywnej zbiórki odpadów.