Ścieki

Ścieki

Skanalizowanie gminy sięga ok 60%.

Spółka obsługuje:

  • dwie oczyszczalnie,
  • 26 strefowych przepompowni ścieków,
  • 37 przydomowych przepompowni ścieków,
  • 65 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej.

W ramach eksploatacji  sieci kanalizacyjnej Spółka usuwa liczne awarie oraz przeprowadza prace naprawcze i konserwacyjne.

System odbioru i oczyszczania ścieków

1. Odbiór ścieków

  • Odbiór wody z obszarów gminy Trzemeszno, transport ścieków poprzez układ kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej, z wykorzystaniem przepompowni ścieków, które pompują ścieki do poszczególnych oczyszczalni ścieków. W oczyszczalniach ścieki są oczyszczane, do norm w zakresie zgodnym z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków do środowiska, a więc do norm spełniających aktualne wymogi prawne.

2. Oczyszczanie ścieków

  • Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Trzemeszno: odbiera ścieki z miasta Trzemeszno i wsi: Niewolno, Miaty, Brzozówiec, Rudki, Kruchowo, Pasieka, Bystrzyca, Lubiń, Cytrynowo. Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków komunalnych szacowana jest na 1310 m3/dobę. Przesył ścieków bytowo-gospodarczych, z sieci kanalizacji sanitarnej odbywa się metodą grawitacyjną oraz ciśnieniową przy udziale przepompowni ścieków.
  • Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Kamieniec: odbiera ścieki z wiosek: Kamieniec, Płaczkowo. Średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków komunalnych szacowana jest na 60 m3/dobę.