Inwestycje

e-Usługi

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPWP.02.01.01-30-0034/20 pn. „Nowocześnie i cyfrowo – e-usługi dla społeczeństwa w wielkopolskich Zakładach Komunalnych, dofinansowanego ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Cel projektu: rozszerzenie zakresu spraw, które klienci i osoby przebywające poza terenem zamieszkania będą mogli załatwić przez narzędzia IT oraz wdrażanie ogólnodostępnych eUsług cyfrowych o najwyższych poziomach zaawansowania.
Planowane efekty: zakup i wdrożenie elektronicznych usług, systemów informatycznych: portalu eusług (eBok), aplikacji mobilnej, eGIS, podsystemu telemetrii, niezbędnych sprzętów informatycznych wraz z wdrożeniem i integracjami.

Wartość projektu: 4 346 050,04 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 3 223 390,24 zł.
Wartość części Partner 1: 1 635 025,48 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 129 895,66 zł.

Budynek administracyjny

 1. Przebudowa - część budowlana łącznie z systemem grzewczym, częścią sanitarną, elektryczną, IT, systemem bezpieczeństwa, wyposażeniem wnętrz.
 2. Sprzęt IT (serwer, switche, komputery, drukarka), oprogramowanie (systemy operacyjne, aplikacje biurowe).
 3. Instalacja aplikacji handlowej i do zarządzana kadrami.

Oczyszczalnia ścieków

 1. Instalacja technik pomiarowych – online (O², Redox i gęstość).
 2. Instalacja po 1 dodatkowym aeratorze powierzchniowym na każdy rów biologiczny.
 3. Instalacja separatora osadu pływającego dla jednego osadnika wtórnego.
 4. Utworzenie laboratorium i wyposażenie w sprzęt.
 5. Utworzenie bazy operacyjnej „Ścieki i Usługi” (budowa łącznie z ogrzewaniem, częścią sanitarną, elektryczną, IT, systemem bezpieczeństwa, wyposażeniem wnętrz).
 6. Mechaniczne oczyszczanie wstępne:
  • Separowanie i magazynowanie części stałych,
  • Pomiar przepływu ścieków dopływających oraz ścieków oczyszczonych,
  • Retencja wód deszczowych podczas intensywnych opadów.
 7. Utworzenie laboratorium i wyposażenie w sprzęt.
 8. Utworzenie bazy operacyjnej „Ścieki i Usługi” (budowa łącznie z ogrzewaniem, częścią sanitarną, elektryczną, IT, systemem bezpieczeństwa, wyposażeniem wnętrz).

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 1. Stacje uzdatniania wody.
  • Wymiana dwóch skorodowanych zbiorników ciśnieniowych.
 2. Sieć wodociągowa.
  • Montaż dodatkowych zasuw odcinających.
  • Dokumentacja inwentaryzacyjna (analogowa, cyfrowa).
  • Montaż hydrantów o znaczeniu strategicznym dla OSP.
  • Montaż zabezpieczeń przed kradzieżą wody na hydrantach.
 3. Sieć kanalizacyjna.
  • Dokumentacja inwentaryzacyjna (analogowa, cyfrowa).

Narzędzia / Urządzenia pomiarowe / Sprzęt BHP

 1. Asortyment drogowy do oznaczania wykopów.
 2. Odczyt wodomierzy: mobilne urządzenie do odczytu wodomierzy, przenośna drukarka, narzędzia do wymiany wodomierzy.
 3. Sprzęt do pomiaru stężenia gazów niebezpiecznych.
 4. Sprzęt do obsługi komór studzienek kanalizacyjnych i przepompowni ścieków oraz do zabezpieczania wykopów.

Pojazdy

 1. Woda
  • Brygadzista
  • Odczyty wodomierzy
  • Samochód - 3,5 t
 2. Ścieki
  • Brygadzista
  • Samochód - 3,5 t
 3. Usługi
  • Samochód - śmieciarka
  • Samochód asenizacyjny
  • Zamiatarka
  • Małogabarytowy (burtowy, podwójna kabina)
  • Samochód ciężarowy (z naczepą, duży udźwig)
  • Koparko-ładowarka